Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Nai Makhsoos hy us ki tajalli toor e seena sy

Kalaam Majlis in Khanqah 21th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 21th June 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Arif Billah Hazrat Moulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Kalaam Majlis

Siwa teray koi sahara nai hay

Kalaam Majlis in Khanqah 21th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 21h June 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Majlis Naat

Ye subah-e-madina ye sham-e-madina

Kalaam Majlis in Khanqah 14th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 14th June 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Audio Hazrat khalid iqbal taib (D.B) Kalaam Majlis

Ashaar Majlis Shair Ma’arfat Khalid Iqbal Taib Saheb (DB)

Ashaar Majlis in Khanqah 14th June 2104

Author: Hazrat Khalid Iqbal Taib Saheb (DB)
Voice: Hazrat Khalid Iqbal Taib Saheb (DB)
Description: Ashaar Majlis of 7th June 2014, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Bayan Dua Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis Malfozaat Zikr

Naik amal kartay raho or allah say dartay raho

Bayan in Khanqah Majlis 14th June 2104

Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 14th June 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Mubarak mujay meri veeraania

Kalaam Majlis in Khanqah 7th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 7th June 2014, After Zohar

Click here for download

Categories
Audio Malfozaat Salman Bhai

Sarkar do alam (saww) kay rokh pr anwaar ka alam kya hoga

Kalaam Majlis in Khanqah 31th May 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Salman Saheb
Description: Majlis of 31th May 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Adnan bhai Audio Kalaam Majlis

La ilaha illahoo La ilaha illahoo

Kalaam Majlis in Khanqah 31th May 2104

Author: Hazrat Mufti Irshad Saheb (D.B) Khalifa of Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (R.A)
Voice: Adnan Saheb
Description: Majlis of 31th May 2014, After Zohar

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Chasmay tar naraa-e-hoo chaaq-e-greban paya

Kalaam Majlis in Khanqah 24th May 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 24th May 2014, After Zohar

Click here for download

Categories
Audio Bayan Dua Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B)

Hum log himmat chor hy ghunah ke waqt himmat istemal nai kartay

Bayan in Khanqah Majlis 24 May 2014
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Bayan Date: 24 May, 2014
Description: Majlis of 24 May 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis Zikr

Azbat zar tazeem-e-zikr-e-nafi wa asbaat

Kalaam Majlis in Khanqah 17th May 2104

Author: Shaikh ul Ulama Hazrat Khwaja Majzoob-ul-hassan Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 17th May 2014, After Zohar

Click here for download

Categories
Audio Bayan Dua Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Kalaam Majlis Malfozaat

Allah walon ki sohbat ki ahmiat

Bayan in Khanqah Majlis 10 May 2014
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Bayan Date: 10 May, 2014
Description: Majlis of 10 May 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis Zikr

Apany aapko mitaanay kay liye kisi ko apna barha bana lo

Bayan in Khanqah Majlis 5 July 2014
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Bayan Date: 5 July, 2014
Description: Majlis of 5th July 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis Malfozaat

Tazkia-e-Nafs kya hy

Bayan in Khanqah Majlis 3 May 2014
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Bayan Date: 3 May, 2014
Description: Majlis of 3rd May 2014, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Dagh-e-hasrat say dil saja-ay hy

Kalaam Majlis in Khanqah 3rd May 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 3rd May 2014, After Zohar

Click here for download