Agar Khata Hogai To Ye Wilayat Ke Manafi Nai Hy Kyun Ke Khata To Nabuwwat Ke Manafi Hy

Majlis of 21th March 2015
Agar Khata Hogai To Ye Wilayat Ke Manafi Nai Hy Kyun Ke Khata To Nabuwwat Ke Manafi Hy
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 21th March 2015


Click here for download

Watan ki azmat

Bayan in Khanqah Majlis 14 August 2014
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Bayan Date: 14 Aug, 2014
Description: Majlis of 14th August 2014, After Zohar

Click here for download