Categories
Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Urdu Bayan Video

Gair Muslimo Ki Mua’shirat Mai Shirkat – Part 4

Gair Muslimo Ki Mua’shirat Mai Shirkat – Part 4
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Urdu Bayan Video

Gair Muslimo Ki Mua’shirat Mai Shirkat – Part 3

Gair Muslimo Ki Mua’shirat Mai Shirkat – Part 3

Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Urdu Bayan Video

Gair Muslimo Ki Mua’shirat Mai Shirkat – Part 2

Gair Muslimo Ki Mua’shirat Mai Shirkat – Part 2
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Urdu Bayan Video

Gair Muslimo Ki Mua’shirat Mai Shirkat – Part 1

Gair Muslimo Ki Mua’shirat Mai Shirkat – Part 1

Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Audio Bayan Dua Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis Malfozaat Urdu Bayan

Zikr Ullah Momin-e-Hayat

Zikr Ullah Momin-e-Hayat
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of November 07, 2020

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis Malfozaat

Ta’at Ilahi Asal Sukoon Ka Zaamin Hy

Ta’at Ilahi Asal Sukoon Ka Zaamin Hy
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of Octobor 31, 2020

Categories
Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Dunya Ka Qayam Ek Safar Hy (Malfozaat-158)

Dunya Ka Qayam Ek Safar Hy (Malfozaat-158)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Khatm-e-nabuwat (Malfozaat-157)

Khatm-e-nabuwat (Malfozaat-157)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Fazail-e-Ramzan (2) (Malfozaat-156)

Fazail-e-Ramzan (2) (Malfozaat-156)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Fazail-e-Ramzan (Malfozaat-155)

Fazail-e-Ramzan (Malfozaat-155)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Sajda, Maqam Qurb-e-Elahi (Malfozaat-154)

Sajda, Maqam Qurb-e-Elahi (Malfozaat-154)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Taraweeh Ki Rakatein (Malfozaat-153)

Taraweeh Ki Rakatein (Malfozaat-153)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Misaal Hazrat Hakeem-ul-Ummat Barai 20 Rakat Taraweeh (Malfozaat-152)

Misaal Hazrat Hakeem-ul-Ummat Barai 20 Rakat Taraweeh (Malfozaat-152)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Adil Badshah, Masajid, Jumma, Taravee (Malfozaat-151)

Adil Badshah, Masajid, Jumma, Taravee (Malfozaat-151)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Allah Se Aajzi Ke Sath Dua Karna (Malfozaat-150)

Allah Se Aajzi Ke Sath Dua Karna (Malfozaat-150)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)