Categories
Arif Billah Hazrat Moulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Audio Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Kalaam Majlis

Rehmat Ka Teri Sar Pe Meri Abshaar Ho

Rehmat Ka Teri Sar Pe Meri Abshaar Ho
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 25th July 2015


Click here for download

Categories
Arif Billah Hazrat Moulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Audio Bayan Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Majlis

Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 2)

Majlis in Khanqah 28th September 2104
Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 2)
Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (R.A)
Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab(Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 28th September 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Arif Billah Hazrat Moulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Audio Bayan Majlis Malfozaat

Allah ke liye ghunah chordo

Voice: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)

Click here for download

Categories
Arif Billah Hazrat Moulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Audio Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Majlis Malfozaat

Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 1)

Majlis in Khanqah 6th September 2104
Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 1)
Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (R.A)
Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab(Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 6th September 2014, After Isha

Click here for download

Categories
Arif Billah Hazrat Moulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Audio Bayan Dua Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis Malfozaat Zikr

Watan ki azmat

Bayan in Khanqah Majlis 14 August 2014
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Bayan Date: 14 Aug, 2014
Description: Majlis of 14th August 2014, After Zohar

Click here for download

Categories
Arif Billah Hazrat Moulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Kalaam Majlis

Siwa teray koi sahara nai hay

Kalaam Majlis in Khanqah 21th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 21h June 2014, After Maghrib

Click here for download